Government of Nepal Logo
Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, लमजुङ्ग

नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, लमजुङ्ग

न्यून व्यान्डविथ Invert Color A- A A+

नागरिक सेवा वडापत्र 2075-07-13

नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय¸ लमजुङ

नागरिक बडापत्र (Citizen Charter)

क्र

सं

सेवा/ सुविधाको विवरण

आवश्यक पर्ने कागजातहरु/प्रमाणहरु

लाग्ने समय

लाग्ने शुल्क

जिम्मेवार कर्मचारी/शाखा

गुनासो सुन्ने अधिकारी

कैफियत

   

              शान्ति सुरक्षा

         

१.

शान्ति सुरक्षा

शान्ति सुरक्षा सम्बन्धी निवेदन वा जानकारी

तुरुन्त

निवेदन भए रु १०।– को टिकट

सहायक प्र.जि.अ./शाखा हेर्ने ना.सु.

प्र.जि.अ.

 
   

                 नागरिकता

         

२.

वंशज नेपाली नागरिकता

 • अनुसूची १ को फाराममा न.पा. वा गा.पा.को वडाको सिफारिस ।
 • बाबु वा आमा वा वंशजतर्फ तीनपुस्ता भित्रको नातेदारको ना.प्र.प.को प्रतिलिपि र सनाखत ।
 • जन्ममिति खुल्ने प्रमाण (शै.यो को प्रमाणपत्र वा जन्म दर्ता वा जन्म प्रमाणित)
 • उक्त प्रमाणहरु पेश हुन नसकेमा वंशज खुल्ने प्रमाणहरु ।
 • विवाहित महिलाको हकमा पतिको ना.प्र.प., माइतितर्फको वंशज खुल्ने ना.प्र.प., विवाहदर्ता प्रमाणपत्र र पति वा वंशजतर्फ तीनपुस्ता भित्रको नातेदारको सनाखत ।
 • बसाई सराई गरी आउनेको हकमा बसाईसराईको प्रमाणपत्र ।
 • फोटो २ प्रति

प्रमाण पुगेमा सोहि दिन

रु १०।– को टिकट

सहायक प्र.जि.अ./शाखा हेर्ने ना.सु.

प्र.जि.अ.

 

वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता (महिलाका लागि)

 • अनुसूची ७ को फाराममा न.पा./गा.पा. वडाको सिफारिस ।
 • पतिको ना.प्र.प. र विवाह दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
 • विदेशी नागरिकता परित्याग गर्न कारवाही चलाएको प्रमाण
 • पतिको सनाखत, पति नभएमा नजिकको नातेदारको सनाखत
 • फोटो ५ प्रति

प्रमाण पुगेकोमा सोहि दिन

रु १०।– को टिकट

सहायक प्र.जि.अ./शाखा हेर्ने ना.सु.

प्र.जि.अ.

 

कर्मचारी परिवारका नाताले वंशजका नागरिकता लिदा

 • अनुसूची १ (वंशज)  वडाबाट प्रमाणित सिफारिस फाराम ।
 • जिल्लामा कार्यरत नेपाल सरकारको स्थायी कर्मचारी तथा शिक्षक भएको प्रमाण ।
 • सम्बन्धित कार्यालयबाट सिफारिस पत्र ।
 • फोटो २ प्रति (वंशज), ३ प्रति (वैवाहिक अंगीकृतका लागि),
 • बाबु वा आमा वा पतिको ना.प्र.प सहित सनाखत

प्रमाण पुगेकोमा सोहि दिन

रु १० को टिकट

सहायक प्र.जि.अ./शाखा हेर्ने ना.सु.

प्र.जि.अ.

 

५.

नेपाली नागरिकताको प्रतिलिपि

 • ढाँचा अनुसारको अनुसूची फाराम प्रमाणित गरी गा.पा/न.पा. वडाको सिफारिस
 • ना.प्र.प.नम्बर वा जारी मिति खुलेको प्रमाण ।
 • बसाईसराई गरी आएका अन्य जिल्लाहरुबाट ना.प्र.प. लिएका व्यक्तिको हकमा बसाईसराई प्रमाण पत्र ।
 • विवाहित महिलाका हकमा पतिको ना.प्र.प. र विवाहदर्ता प्रमाण पत्र र पति वा वंशजतर्फ तीनपुस्ता भित्रको नातेदारको सनाखत ।

प्रमाण पुगेकोमा सोहि दिन

रु १३। को टिकट

सहायक प्र.जि.अ./शाखा हेर्ने ना.सु.

प्र.जि.अ.

 

६ 

नाबालक परिचय पत्र

 • तोकिएको ढाँचाको निवेदन ।
 • बाबु र आमाको ना.प्र.प. प्रतिलिपि ।
 • जन्ममिति खुल्ने प्रमाण (शै.यो.को प्रमाणपत्र वा जन्म दर्ता)
 • बसाइ सराइ आउनेको हकमा बसाइ सराइको प्रमाण
 • कर्मचारी परिवारको हकमा कार्यालयको सिफारिस
 • बच्चाको ३ प्रति पासपोर्ट साइजको फोटो
 • नाबालक परिचय पत्र हराई वा झुत्रो भई प्रतिलिपि लिनुपर्ने भएमा सिफारिस सहितको निवेदन तथा सक्कलै झुत्रो तथा व्यहोरा खुल्ने प्रमाण 

प्रमाण पुगेमा सोहि दिन

रु १०।– को टिकट

 

 

 

 

 

 

 

 

रु १३।– को टिकट

सहायक प्र.जि.अ./शाखा हेर्ने ना.सु.

   
   

                        राहदानी

       

 

राहदानी

 • राहदानी आवेदन फाराम २ प्रति
 • ना.प्र.को सक्कल र प्रतिलिपि ।
 • ४ प्रति पासपोर्ट साइजको फोटो ।
 • बसाइ सरी आएकाको हकमा बसाई सराईको प्रमाण
 • विवाहित महिलाको हकमा विवाह दर्ता प्रमाण र पतिको नागरिकता ।
 • कर्मचारी वा कर्मचारी परिवारको हकमा कार्यालयको सिफारिस समेत ।
 • म्याद सकिएको भए त्यस्तो सक्कलै राहदानी ।
 • नाबालकको हकमा नाबालक परिचयपत्र, बाबु र अमाको ना.प्र.प. प्रतिलिपी, संरक्षक भएको हकमा निजको ना.प्र.प. र नाता प्रमाणित
 • राहदानी हराएको, केरमेट गरेको, च्यातिएको, डढेको, पानीले भिजेको र ट्राभल्स डकुमेन्ट भएकाको हकमा दुइ प्रति फाराम, ना.प्र.प. प्रतिलिपी र २ प्रति फोटो ।

 

राहदानी विभागबाट प्राप्त हुनासाथ

सामान्य  रू.५०००।–

 

द्रुत सेवा

रु १००००।– (तीन दिन)

रू १२,००० ।– (दुइ दिन)

रू १५,०००।– (एक दिन)

राहदानी विभागमा नै राजश्व बुझाउनु पर्नेछ

 

नाबालकको हकमा उल्लेखित राजश्व आधा लाग्नेछ ।

उल्लेखित राजस्वमा थप रू ५०००।- लाग्नेछ ।

स.प्र.जि.अ./शाखा हेर्ने ना.सु.

प्र.जि.अ./ राहदानी विभाग

 

 

प्रमाणितसिफारिस

 

ना.प्र.प. र शै. यो.प्रमाणपत्रमा नाम, थर, उमेर, ठेगाना फरक परेको विवरण सम्बन्धी

 • निवेदन
 • सम्बन्धित गा.वि.स./न.पा. वडाको सिफारिस ।
 • ना.प्र.प. को प्रतिलिपि ।
 • शैक्षिक येग्यताको प्रमाणपत्रका प्रतिलिपी ।
 • परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय/क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशानलयमा व्यहोरा सच्याउन सिफारिस गर्नुपर्दा एस.एल.सी. उत्तीर्ण गरेको ६ महिना भित्र आवेदन दिइसकेको हुनुपर्नेछ ।

प्रक्रिया पुगेपछि

रु १०।– को टिकट

 

सहायक प्र.जि.अ./शाखा हेर्ने ना.सु.

प्र.जि.अ.

 

जनजाति/दलित/ मुस्लिम/ अल्पसंख्यक जाति प्रमाणित

 • निवेदन
 • सम्बन्धित गा.वि.स./न.पा. वडाको सिफारिस ।
 • ना.प्र.प. को प्रतिलिपि ।

 

प्रमाण पुगेमा सोहि दिन

रु १०।– को टिकट

 

सहायक प्र.जि.अ./शाखा हेर्ने ना.सु.

प्र.जि.अ.

 

१०

भारतिय/बृटिश/ नेपाली भू.पू.का पेन्सन सिफारिस

 • निवेदन
 • सम्बन्धित गा.वि.स./न.पा. वडाको सिफारिस ।
 • ना.प्र.प. को प्रतिलिपि ।
 • पेन्सन पट्टा प्रमाणपत्रका प्रतिलिपी
 • अन्य प्रमाणहरू, २ प्रति फोटो

     

       

 

११

कुनै व्यहोरा प्रमाणित

 • व्यहोरा खुलेको निवेदन¸गा.पा./न.पा.को वडाको सिफारिसपत्र¸
 • ना.प्र.प.को प्रतिलिपी, अन्य प्रमाण

 

प्रक्रिया पुगेपछि

रु १०।– को टिकट

 

सहायक प्र.जि.अ./शाखा हेर्ने ना.सु.

प्र.जि.अ.

 

हातहतियार इजाजत

 

१२

हातहतियार इजाजतपत्र

 • निवेदन, ना.प्र.प.को प्रतिलिपि¸ गा.पा/न.पा.को वडाको सिफारिस, निरोगिताको प्रमाण, प्रहरी प्रतिवेदन

प्रक्रिया पुगेपछि

रु १०।– को टिकट तथा हा.ख.नि.  बमोजिम

स.प्र.जि.अ./शाखा हेर्ने ना.सु.

प्र.जि.अ.

 

१३

हातहतियार नामसारी

 • ढाँचाको निवेदन,
 • लिने दिने दुवैको ना.प्र.प.को प्रतिलिपी र मन्जुरीनामा, सक्कलै इजाजतपत्र
 • हकदार भएमा नाता खुल्ने प्रमाण

"

"

स.प्र.जि.अ./शाखा हेर्ने ना.सु.

प्र.जि.अ.

 

१४

हातहतियार नवीकरण

 • सम्बन्धित व्यक्तिको निवेदन, ना.प्र.प. प्रतिलिपी र सक्कल इजाजत पत्र

"

"

स.प्र.जि.अ./शाखा हेर्ने ना.सु.

प्र.जि.अ.

 

१५

विष्फोटक पदार्थ इजाजतपत्र

 • निवेदन¸, संस्था/प्रतिष्ठानको सिफारिस पत्र अन्य विषय नियमावली बमोजिम

 

"

रु १०।– को टिकट तथा वि.प.नि.  बमोजिम

स.प्र.जि.अ./शाखा हेर्ने ना.सु.

प्र.जि.अ.

 

संस्थापत्रपत्रिका तथा छापाखाना

 

१६

संस्था दर्ता

 • ढाँचा बमोजिमको निवेदन¸
 • ३ प्रति ढाँचा बमोजिमको विधान
 • कार्य समितिको पदाधिकारीहरुको ना.प्र.प. का प्रतिलिपी
 • सम्बन्धित न.पा. /गा.पा. वडाको सिफारिस
 • संस्था दर्ता गर्ने भेलाको निर्णयको प्रतिलिपी

प्रक्रिया पुगेपछि

रु १०००।-

स.प्र.जि.अ./शाखा हेर्ने ना.सु.

प्र.जि.अ.

 

१७

संस्था नवीकरण

 • रितपूर्वकको निवेदन¸
 • लेखापरिक्षण प्रतिवेदन¸
 • सम्बन्धित स्थानीय तहको सिफारिस पत्र¸
 • कार्यसमितिको निर्णयको प्रतिलिपि¸
 • अन्तरिक राजस्व कार्यालयबाट राजस्व तिरेको पत्र
 • वार्षिक प्रगति विवरण¸
 • सक्कल प्रमाणपत्र

प्रक्रिया पुगेपछि

अ.व.का असेज मसान्तसम्म रू ५०० पुस मसान्तसम्म रू ६००, असार मसान्त सम्म रू ७५० र अर्के वर्षका लागि रू १०००।

स.प्र.जि.अ./शाखा हेर्ने ना.सु.

प्र.जि.अ.

 

१८

संस्थाको विधान संशोधन

 • तोकिएको फाराममा साविकमा भएको स्वीकृत विधानमा थपघट गर्नुपर्ने कारण समेत खुलाई साधारणसभाको कम्तिमा दुईतिहाई वहुमतको निर्णयको प्रतिलिपि
 • तीन महले - संशोधन हुने विधानको तलमाथि समितिका पदाधिकारीहरू सबैले सहिछाप गरेको दुई प्रति (साविकमा भएको व्यवस्था, हाल संशोधन गर्न लागिएको व्यवस्था र संशोधन गर्नुपर्ने कारण)
 • स्वीकृत सक्कल विधान र प्रमाणपत्र तथा सो को प्रतिलिपि

प्रक्रिया पुगेपछि

नलाग्ने

स.प्र.जि.अ./शाखा हेर्ने ना.सु.

प्र.जि.अ.

 

१९

संस्था दर्ता प्रमाण पत्र तथा स्वीकृत विधानको प्रतिलिपि

 • कार्यसमितिको निर्णयको प्रतिलिपि
 • संस्था दर्ता प्रमाणको सक्कल वा विवरण खुलेको प्रमाण

प्रक्रिया पुगेपछि

रु १०।– को टिकट र प्रत्येक पानाको रु ३।– का दरको टिकट

स.प्र.जि.अ./शाखा हेर्ने ना.सु.

प्र.जि.अ.

 

२०

जिल्लामा संस्थाको शाखा खोल्ने

 • मूल कार्यसमितिको सिफारिस तथा जिल्ला शाखाको निवेदन
 • संस्थाको कार्य समितिको निर्णय
 • प्रमाणपत्र तथा विधानको प्रतिलिपि
 • जिल्ला शाखाका पदाधिकारीहरुको नागरिकता तथा व्यक्तिगत विवरण
 • गा.पा./न.पा.को वडाको सिफारिस

प्रक्रिया पुगेपछि

रु १०।– को टिकट

स.प्र.जि.अ./शाखा हेर्ने ना.सु.

प्र.जि.अ.

 

२१

पत्रपत्रिका दर्ता

 • ढाँचा बमोजिमको निवेदन र ४ प्रति फोटो   
 • प्रकाशक संस्था भए सो सम्बन्धी सम्पूर्ण प्रमाण,
 • प्रकाशकले सम्पादक नियुक्ति गरेको प्रमाण र सम्पादकले पत्रिकामा सम्पादक रहि काम गर्ने मन्जुरीनामा
 • सम्पादकको शैक्षिक योग्यताका प्रमाणपत्रका प्रतिलिपी र ना.प्र.प. प्रतिलिपी
 • स्वीकृत छापाखानाबाट पत्रिका छाप्न स्वीकृति दिएको सिफारिस र प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि तथा कर तिरेको प्रमाण

प्रक्रिया पुगेपछि

नियमानुसार

स.प्र.जि.अ./शाखा हेर्ने ना.सु.

प्र.जि.अ.

 

२२

छापाखाना संचालन  इजाजत

 • छापाखाना दर्ता भएको निकायको प्रमाणपत्र र प्रतिलिपि
 • व्यक्ति वा संस्थाको निवेदन, संस्था भए सम्पूर्ण प्रमाण, निर्णय र संचालकको प्रतिलिपि
 • कर सम्बन्धी प्रमाण, छापाखाना संचालन गर्ने घरजग्गाको प्रमाण, अन्य व्यक्तिको भए मञ्जुरीनामा
 • छापाखाना उपकरणहरू खरिद गरेको वा नामसरी भइ आएमा सो प्रमाणहरु¸ फोटो ५ प्रति

प्रक्रिया पुगेपछि

नियमानुसार

स.प्र.जि.अ./शाखा हेर्ने ना.सु.

प्र.जि.अ.

 

प्रमुख जिल्ला अधिकारी                              

मोबाइल ९८५६०१७७७७                      

फ्याक्सः ०६६-५२०१३३

क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय, पोखरा ।

क्षेत्रीय प्रशासक मोबाइल ९८५६००४४४४                      

 


पछिल्लो अपडेट गरिएको : 2079-06-02 12:20:54

© सर्वाधिकार सुरक्षित जिल्ला प्रशासन कार्यालय, लमजुङ्ग

Powered By: ProActive Developers