Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, लमजुङ्ग

वेसीशहर, ८ लमजुङ

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, लमजुङ्ग

वेसीशहर, ८ लमजुङ

सूचनाको हक सम्बन्धी त्रैमासिक सार्वजनिक विवरण(२०७६ साउन १ गतेदेखि असाेजमसान्तसम्म)