Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, लमजुङ्ग

वेसीशहर, ८ लमजुङ

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, लमजुङ्ग

वेसीशहर, ८ लमजुङ

ईश्वर कुमार गुरुङ


ईश्वर कुमार गुरुङ


ईश्वर कुमार गुरुङ
नायब सुब्बा

शाखा प्रसाशन शाखा
पद नायब सुब्बा
श्रेणी रा.प.अनं प्रथम
इमेल ishworkumargrg@gmail.com
ठेगाना Waling 2, स्याङ्गजा
बहाल मिति २०७७ आश्विन २२